BillMcGaughey.com

 

Dà lìshi - wénzhang lièbiao

       Huí dào: Zhuyè  


1. Túshu fengmiàn (coverg.com)

2. Guanyú zhè ben shu de yiban xìnxi (geninformationg.com)

3. Mùlù (booktcg.com)

4. Zhangjié xiao biaotí (chaptersubheadingsg.com)

5. Biaogé hé chatú lièbiao (tablesandillustrationsg.com)

6. Zhailù zìwo de shu “sanchóng cúnzài de lìshi” (firstfewpagesg.com)

 

7. Sanchóng cúnzài shì rúhé cúnzài de (unpiercedg.com)

8. Lùn dà lìshi yu wénmíng de wu gè shídài (bhfivepg.com)

9. Díshìní, wò'ertè hé cháli (disneyg.com)

10. Gei péngyou de yi feng xìn (farewellletterg.com)

 

    Huí dào: Zhuyè  

      

Dianji fanyì chéng:

Yingyu - Fayu - Xibanyá yu - Déyu - Pútáoyá yu - Yìdàlì yu

Yìnní wén - Tu'erqí wén - Bolán wén - Hélán wén- É 

Yin di yu - Alabo yu - Mengjiala yu - Riyu - Pangzhepu yu - Si wa xi li yu

Tegulu - Ma la de yu - Ma lai yu - Chaoxian yu - Yuenan yu - Tai mi'er yu

 

Banquán suoyou 2019 nián THISTLEROSE chuban wù - baoliú suoyou quánlì
http://www.BillMcGaughey.com/tripleexistenceg.html