BillMcGaughey.com

 

MOTHA ITIHASA - LEKHANCI YADI

             parata: ukhyaprstha

 


1. Pustaka kavhara ci pratima (covert.com)

2. Pustakavisayi saman'ya mahiti (geninformationt.com)

3. Samagri sarani (booktct.com)

4. Dhada upa-sirsalekha (chaptersubheadingst.com)

5. Saranya ani pratimanci yadi (tablesandillustrationst.com)

6. Majhya pustakata"histri opha da tripala astittva" madhila utare (firstfewpagest.com)

 

7. Tripala astitva kase astitvata ahe (unpiercedt.com)

8. Mothya itihasavara ani sabhyatecya paca yuganvara (bhfivept.com)

9. Disne, Volta ani Carlie (disneyt.com)

10. Mitranna patra (farewelllettert.com)

 

pripebilikesana ophara paha.

Bila mekagoghi yance pustaka, histri opha da tripala asistansabaddala www.bighistorysite.com dekhila paha.

 

                    parata: ukhyaprstha

Madhye anuvada karanyasathi klika kara:

Ingraji - Phrenca - Spenisa - Jarmana - Portugija - Italiyana

Cini - Indonesiyana - Turki - Polisa - Daca - Rasiyana

Hindi - Arabi - Bangali - Japani - Panjabi - Svahili

Tegulu - Malaya - Koriyana - Vhi'etanami - Tamila

 

Kopira'ita 2019 thislorese prakasana - sarva hakka suraksita
http://www.BillMcGaughey.com/tripleexistencet.html